فرم رضایت شغلی
جنسیت زن مرد
وضعیت تاهل متاهل مجرد
نوع استخدام *
رسته شغلی *
نظارت و سرپرستی
ميزان رضايت از نحوه برخورد مديران ارشد مركز عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت از نحوه برخورد مسئول مستقیم خود عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت از نحوه رسیدگی و توجه به انتقادات وپیشنهادات شما توسط مدیران عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت از نحوه همکاری مدیران با پرسنل وراهنمایی های ایشان برای بهبود روند کار عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت از تکریم کارکنان به نحو مطلوب(تشویق، توبیخ، احترام گذاشتن ،...) عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت از آموزش های پیش بینی شده با توجه بهنیازهای بخش / واحد عالی خوب متوسط ضعیف
امنیت شغلی
میزان رضایت از برقراری عدالت و عدم تبعیض بین کارکنانتوسط مافوق عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت از عدالت در برنامه ریزی توسط مافوق عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت از پست سازمانی متناسب با تحصیلات و مهارتشغلی عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت از بیمه ( تکمیلی، مسئولیت، بازنشستگی،...) عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت از موقعیت شغلی عالی خوب متوسط ضعیف
امور رفاهی
میزان رضایت از امکانات رفاهی ( شامل وام و تسهیلات و..) عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت از امکانات رفاهی ( شامل سفر، امکانات اقامتی و تفریحی) عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت از امکانات رفاهی ( شامل کمک هزینه مهد .و...) عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت از امکانات رفاهی ( شامل امکاناتورزشی...)

عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت از واکسیناسیون کارکنان (تشکیل پروندهبهداشتی) عالی خوب متوسط ضعیف

ارتباط با همکاران
میزان رضایت از ارائه خدمات در غذا خوری ( کمیت، کیفیت،زمان و نحوه سرویس دهی ) عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت از کیفیت فضای فیزیکی محیط کار( سرمایش،گرمایش، نظافت و ایمنی) عالی خوب متوسط ضعیف

میزان رضایت از نحوه عملکرد کارگزینی عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت از نحوه عملکرد پرسنل خدمات عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت از نحوه عملکرد حفاظت فیزیکی عالی خوب متوسط ضعیف

میزان رضایت از نحوه عملکرد واحد امورمالي
عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت از نحوه عملکرد واحد IT عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت از نحوه عملکرد دبیرخانه عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت از ارتباط حرفه ای بین خود و دیگر همکاران عالی خوب متوسط ضعیف
ارتقاء
میزان رضایت از انجام به موقع ارتقاء رتبه عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت از انتصاب در سازمان مطابق با خدمات وصلاحیت افراد عالی خوب متوسط ضعیف
میزان رضایت از نحوه انتخاب کارمند نمونه عالی خوب متوسط ضعیف
نظرات ارشادی